آیا کیست های پستان خطرناک هستند؟

خیر ، همه انواع کیست های پستان خطرناک نیستند، کیست های پستان خوش خیم هستند.در صورتی که بزرگ و دردناک شوند با نظر پزشک جراح پستان تخلیه میشوند.